Zasady równie solidne, jak nasze wózki

„Proste jak dla dziecka” – takie powinny być reguły dobrego sklepu internetowego. Future Design ma być właśnie takim miejscem – przejrzystym i przyjaznym od pierwszego kliknięcia. Czytelne zasady realizowania potrzeb klienta to podstawa wszystkiego, co robimy, a regulamin jest tego spisanym potwierdzeniem.

Tak dbamy o klientów Future Design: Regulamin sklepu Future-Design.pl

§ 1. Definicje

 1. Cena - widoczna w Sklepie Internetowym cena Produktu zawierająca wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 2. Formularz kontaktowy - formularz dostępny na stronie internetowej future- design.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej future- design.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. Klient – osoba, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny, cyfrowy lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem future- design.pl.
 9. Usługodawca – "4 BABY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana Kasprowicza 72 Lublin 20232 Lublin ,
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpienia od Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy działający pod adresem future-design.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu Internetowego future-design.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
 4. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 5. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 6. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
 7. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. § 3. Zawarcie umowy sprzedaży

 8. Sklep Internetowy future-design.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 9. Produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Usługodawca udziela na Produkty 12 miesięcznej gwarancji.
 10. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa. Klient, składając Zamówienie, składa

Usługodawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

 1. Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierają wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cen Produktu w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły po dacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniu złożonym przez Klienta.
 3. Zamówienia można składać online poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym, zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 6. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej Klientowi przysługuje prawo:
 7. przyjęcia proponowaną przez Usługodawcę zmiany Umowy Sprzedaży albo
 8. odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej. O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania informacji od Klienta.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całości kwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.

§ 4. Zawarcie Umowy

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego o podobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazano inaczej.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
 4. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 5. treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf,
 6. pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 7. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednim dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 8. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

§ 5. Sposoby płatności

 1. Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów Usługodawca określa w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków.
 3. W przypadku, gdy według wyboru Klienta płatność Ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów następuje za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.
 4. Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero zapłaceniu Ceny.

§ 6. Reklamacja produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta określa ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 2. Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: albo pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.
 3. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał na adres lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłacenia Zamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 8. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 14. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 15. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 16. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 17. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 18. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 19. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy punkt nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, nie mają charakteru zawodowego.
 20. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
 21. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
 22. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 6 Regulaminu,
 23. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 24. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. § 8. Rodzaj i zakresu usług elektronicznych

 25. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 26. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 27. założenie konta / profilu klienta.
 28. newsletter
 29. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców Sklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 30. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów. § 9. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 31. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 32. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 33. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
 34. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na założeniu konta / profilu klienta zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji konta / profilu klienta

 35. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłce newslettera zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z usługi newsletter przez Usługobiorcę

 36. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 37. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
 38. dostęp do poczty elektronicznej,
 39. przeglądarka internetowa,
 40. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 41. Klient zobowiązany jest do:
 42. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 43. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
 44. powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie Internetowym, w szczególności w Formularzu kontaktowym albo w Formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym; § 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 45. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.

 46. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 47. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
 48. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 49. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałem komunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11. Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowym korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Sklepu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. § 12. Postanowienia końcowe

 3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 7. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

 8. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą, o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 9. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowejhttp://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 10. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka Prywatności

Definicje

 1. Administrator (My) – "4 BABY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana Kasprowicza 72 Lublin 20232 Lublin
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez nas pod adresem future-design.pl
 6. Użytkownik (Ty) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

Korzystanie z serwisu:

 1. Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu) , adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) w następujących celach:

 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 5. w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów), w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

 6. Twoja Aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestracja w serwisie

 1. Podczas rejestracji w Serwisie zostaniesz proszony są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi możesz podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli założyć Twojego konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 3. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

 6. w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

 7. W przypadku, gdy Serwis umożliwia logowanie za pośrednictwem innych portali jak, np. Facebook, Google, Instagram, Twitter, Apple), Serwis pobierze z Twojego konta w ramach danego portalu jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki możesz w łatwy sposób rozszerzyć zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności konta w Serwisie.

Korzystanie z płatnych usług w serwisie

Jeżeli złożysz zamówienie (zakupu towaru lub usługi) w Serwisie, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, a także Twoich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Marketing

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 2. wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa);

 3. wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 4. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)
 5. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)

 6. W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie (jeżeli wyrazisz na to zgodę). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Newsletter

 1. Świadczymy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie, tylko jeżeli. Podasz nam w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 2. Dane osobowe zebrane na potrzeby newslettera są przetwarzane:

 3. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 4. w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

 5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing bezpośredni

 1. Twoje Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez nas, abyśmy mogli kierować do Ciebie treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e- mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania podejmujemy wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

Portale społecznościowe

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasz profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki. Pliki cookies oraz podobna technologia

 2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin w Serwisie i dokonywanych przez Ciebie czynności. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje cookies:

Cookies 'serwisowe'

 1. Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 2. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 3. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 5. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 6. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy w jaki sposów korzystasz z Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących

funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Cookies 'marketingowe'

 1. My oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być w każdym momencie wycofana.

Zarządzanie cookies

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie z Serwisu.

Istotne techniki marketingowe

 1. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. Możemy stosować:
 2. https://www.facebook.com/policy.php
 3. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
 4. Możemy stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do Twojego zachowania w Serwisie, co może dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 5. Możemy stosować rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania w Serwisie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przez jaki przetwamy Twoje dane zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania przez Ciebie wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes).
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Twoje uprawnienia

 1. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:
 2. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o

celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach,

którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

 1. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 2. prawo do sprostowania – na Twój wniosek jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie, na Twój wniosek zaprzestaniemy wykonywania operacji na Twoich danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – wydamy Ci dostarczone przez Ciebie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz także zażądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że mamy do tego odpowiednie możliwości techniczne.
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 8. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 9. prawo do skargi – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

 1. W związku z tym, że chcemy realizować dla Ciebie jak najlepsze usługi, będziemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym zaufanym partnerom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz naszym podmiotom powiązanym.
 2. Twoje dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę. Przekazywanie danych poza EOG

 3. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Za każdym razem zostaniesz o tym powiadomiony.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Wiedz, że podejmujemy wszelkie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że

dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 1. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

Dane kontaktowe

 1. We wszelkich sprawach, o którym mowa w niniejszej polityce, w szczególności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować poprzez:
 2. e-mail
 3. listownie na adres "4 BABY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Jana Kasprowicza 72 Lublin 20232 Lublin